Življenjska doba zdravila

Proces dajanja zdravila v promet, od odkritja, prek razvoja, odobritve do dajanja na trg, je tvegan, drag in zamuden. V nadaljevanju sledi skrajšan pregled celotnega procesa, ki pa ni namenjen predstavitvi nobenega že odkritega zdravila ali življenjskega cikla zdravila, ki smo ga odkrili in/ali razvili v podjetju AstraZeneca.

Potrebnih je od 12 do 15 let napornega dela in skoraj milijarda dolarjev, da bi novo zdravilo prispelo do bolnika, ki mu je namenjeno.


Iskanje nove molekule

V začetnem delu je treba ugotoviti potrebe po zdravljenju določene bolezni ter oceniti trenutne in prihodnje možnosti morebitnega zdravila na trgu. Sledi razvoj zdravila, ki bo močno, selektivno in ga bo človeško telo dobro prenašalo. Vzporedno steče tudi postopek pridobivanja patentnega varstva za določeno zdravilo ter razvoj sodelovanja z akademskimi in kliničnimi ustanovami, da bi pridobili dostop do najsodobnejše znanosti in izkušenj sodobne medicine.


Predklinične raziskave

Stečejo prve laboratorijske raziskave in raziskave na živalih, da bi ugotovili, ali je varnost molekule zadostna za uporabo v humani medicini ter v kolikšnih odmerkih. Sledijo tudi prve predpostavke glede same učinkovitosti zdravila, možnih neželenih učinkov ter največjega toleriranega odmerka za uporabo na ljudeh. Regulativni organi so obveščeni o načrtovanih študijah, le-te pa nato stečejo v skladu s smernicami ustreznih ustanov.


Prva faza kliničnih raziskav

63 % molekul vstopi v prvo fazo. Raziskave so oblikovane tako, da omogočijo vpogled v to, kako se zdravilo absorbira in porazdeli po telesu ter kako se izloča iz telesa. Prav tako se na njih določi ustrezen odmerek zdravila ter identificirajo prvi neželenii učinki. Običajno potekajo na manjšem številu zdravih posameznikov ter, v določenih primerih, tudi na bolnikih.

Potem ko je določena najbolj ustrezna formulacija, steče načrtovanje procesa proizvodnje stabilne molekule zdravila. V tej fazi se včasih v pripravo in samo izvedbo raziskav vključujejo zunanje klinike in organizacije.


Druga faza kliničnih raziskav

To fazo doseže približno 30 % prvotnih molekul. Ta skupina raziskav je namenjena ocenjevanju same učinkovitosti zdravila in se običajno izvaja na manjšem številu bolnikov.

V tem obdobju se že oblikuje program tretje (III) faze raziskav, da bi lahko čimprej dostavili podatke, potrebne za registracijo zdravila, ter poslali vloge zdravstvenim skladom in zavarovalnicam po vsem svetu.

Potekajo srečanja neodvisnih zunanjih komisij, da bi opredelili lastnosti, ki bodo preizkušene v nadaljnjih raziskavah in ki bodo pokazale, ali bo novo zdravilo s svojimi lastnostmi pozitivno odstopalo od obstoječih standardov zdravljenja.


Tretja faza kliničnih raziskav

Raziskave se praviloma opravljajo na večjem številu bolnikov, oblikovane pa so tako, da omogočijo zbiranje čim več informacij o učinkovitosti in varnosti zdravila in na koncu podajo končno oceno splošnih koristi in tveganj zdravila za zdravljenje določene bolezni pri določenih skupinah bolnikov, ki bi omenjeno zdravilo tudi uporabljale. V to fazo se prebije le približno 7 % celotnega števila molekul.


Pošiljanje zahteve za odobritev regulativnim organom in oblikovanje cene zdravila

V tej fazi se regulativnim organom pošlje vloga za odobritev proizvodnje, promocije in prodaje zdravila. Prav tako se regulatorjem predložijo podatki o kliničnih raziskavah o varnostnem profilu in učinkovitosti potencialnega novega zdravila, nato pa je potrebno počakati, da regulativni organi izdajo dovoljenje za dajanje zdravila na trg. Številnim lokalnim, nacionalnim in regionalnim skladom in zavarovalnicam se nato pošljejo zahtevki ,naj zdravilo uvrstijo na sezname zdravil, potem pa je potrebno počakati na njihovo odobritev.


Lansiranje novega zdravila

Ob koncu procesa 3 % zdravil prejmejo končno odobritev in dosežejo bolnika. Potem je treba ustvariti zavest o koristih zdravila ter o pravilnem načinu njegove uporabe. Čeprav je za vsakim zdravilom okoli 12-15 let predkliničnih in kliničnih raziskav pred registracijo, še vedno potrebujejo stalno spremljanje ter redno prijavljanje in analizo možnih neželenih učinkov. Dokumentacija o zdravilu je podvržena stalnemu pregledu, navodila o uporabi zdravila za bolnike in zdravnike pa se po potrebi redno spreminjajo v skladu z novimi podatki.


Iztek patenta in vstop generičnih kopij na trg

Po izteku patenta običajno pridejo na trg generične kopije istega zdravila. To obdobje je lahko različno dolgo, glede na patentno varstvo posameznih držav.

AZ 15/12 P | Datum izgradnje: 18.09.2012. | Datum zadnje spremembe: 12.01.2018
Spletna stran je namenjena zdravstvenim delavcem in bolnikom. Vse informacije, ki so na voljo na spletni strani, so izključno izobraževalne in informativne narave.